Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Οι δικαιούχοι και η δυνατότητα ενστάσεων

 Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας δημοσιοποιήθηκε η «2η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». 

Η παραπάνω δημοσιοποίηση περιλαμβάνει πίνακα δικαιούχων, πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, επειδή δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων και Πίνακα αιτήσεων που απορρίφθηκαν από το διοικητικό έλεγχο για κάποιο λόγο

.  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μη ένταξης στο υπομέτρο 6.1 και το δικαίωμα να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση). 

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

«2η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022». 

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι με την υπ’ αριθ. 156024(1035)/03-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΠΒ27ΛΛ-Μ2Ε) Δημοσιοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιεύθηκε η «2η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022», σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 15 της υπ' αρ. 4704/11.11.2021 3ης Πρόσκλησης και ειδικότερα η παραπάνω Δημοσιοποίηση περιλαμβάνει:

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 2367 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 86.342.500,00 €.

2. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 390 αιτήσεις.

3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 267 αιτήσεις.

 

Κατόπιν αυτών επισημαίνεται:

·         η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων, υποβολής αίτησης μη ένταξης στο υπομέτρο εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων (οικειοθελής αποχώρηση) . Οι τυχόν αιτήσεις μη ένταξης υποβάλλονται εγγράφως στις ΔΑΟΚ της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

·         το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας. Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων και εξετάζεται μόνο όταν στρέφεται εναντίον του διοικητικού ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας στα τηλέφωνα:

-       για την περιοχή Έδεσσας 2381351217 και 2381351382 

      για την περιοχή Γιαννιτσών 2381352318 και 2381352304.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου