Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

 
Πλήρους αποδοχής από όλα τα Κόμματα της Βουλής (πλην ΣΥΡΙΖΑ που δεν μετέχει στις ψηφοφορίες) έτυχε η Τροπολογία του Καρασμάνη την οποία είχαν συνυπογράψει ακόμη 22 συνάδελφοί του, που επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Έτσι, παρέχεται πλέον η δυνατότητα επανένωσης των οικογενειών στην ίδια εστία και, ταυτόχρονα, δίνει μια βαθιά ανάσα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Ο πρώην Υπουργός με την ομιλία του στη Βουλή όπου στήριξε με ρεαλιστικά επιχειρήματα την Τροπολογία του, τόνισε ότι είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς και καλής συνεργασίας που είχε με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Παρατίθεται η Τροπολογία: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ “ Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών” Αιτιολογική Έκθεση Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή και με σκοπό την συνένωση της οικογένειας, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής από την εφαρμογή των διατάξεων της συνυπηρέτησης προκύπτει σε μεγάλο βαθμό ότι οι αιτούντες αποσπώνται για συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα, ο οποίος έχει μόνιμη εργασία στην περιοχή, όπου αιτείται απόσπαση ο έτερος σύζυγος ή συμβιών. Δεδομένου ωστόσο ότι η απόσπαση είναι προσωρινή υπηρεσιακή μεταβολή και εν προκειμένω δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται, με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται τόσο η συνένωση της οικογένειας όσο και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Πολιτείας για την προστασία του θεσμού της οικογένειας και ειδικά για τους πολυτέκνους και τριτέκνους υπαλλήλους. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1. Μετά το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 προστίθεται άρθρο 11Α με τίτλο «Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης» ως εξής:

«1. Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ΄ εφαρμογή της διατάξεων του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, oι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού δύνανται να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α` βαθμού. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης με μόνη προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης. 2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της ολοκλήρωσης της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης. 3. Ειδικά για τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) 4. Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ΄ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης». 2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 11 του νόμου 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016. Οι προτείνοντες βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου