Τρίτη 18 Απριλίου 2023

Ν 5043-2023. Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ.

 
Αλλαγές στο έντυπο: Χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για

ηλεκτροδοτούμενο ή μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο  (ΕΝΤΥΠΟ 1).
(Προορίζεται για συμβολαιογραφική χρήση και αφορά στον ιδιοκτήτη του
ακινήτου)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μηοφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) - Τροποποίηση περ. α’ παρ.18 άρθρου 24 ν. 2130/1993 Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν.2130/1993(Α’ 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές:α) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιούνται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σεπερίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, β) προστίθενται νέο πέμπτο καιέβδομο εδάφιο και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής: «18.α. Σε περίπτωσημεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτεαιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μηοφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφικήπράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Ηβεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείταιαυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τονμεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία πουτηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσήςτης. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και ναχρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονικήμεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγησητης βεβαίωσης μόνον: α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικόεξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ΔιηρημένηςΙδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καιυπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.Η διακοπή ηλεκτροδότησης βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή ΕλληνικούΔικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η ημερομηνία διακοπήςαπό τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσηςτης βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων τουΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Η βεβαίωσηεκδίδεται για τα τετραγωνικά  μέτρα που αναφέρονται στο ΠιστοποιητικόΠληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Για ταηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματοςυποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματοςστους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα,προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τουςιδιοκτήτες αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην ΕφαρμογήΔήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης ΑρχήςΔημοσίων Εσόδων.»
Ισχύς άρθρου από 13/4/2023.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου