Τρίτη 9 Μαΐου 2023

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

         
 
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14:30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τακτοποιητικού του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων

στη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

2.   Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β’ Φάση)» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3.   Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

4.   Έγκριση 3ης παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

5.   Έγκριση 1ης παράτασης του οριστικού χρόνου υποβολής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ και συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή της νέας γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

6.   Έγκριση 3ης παράτασης του οριστικού χρόνου υποβολής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

7.   Έγκριση 4ης παράτασης του οριστικού χρόνου υποβολής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

8.   Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Ειδικής Αρχιτεκτονικής  μελέτης - κατηγορίας 7 της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

9.   Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Στατικής μελέτης - κατηγορίας 8 της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

10.   Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Ηλεκτρομηχανολογικής   μελέτης - κατηγορίας 9 της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

11.   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς του Δήμου Έδεσσας - Β΄ Φάση» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

12.   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας - Α΄ Φάση» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2021)(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

13.   Έγκριση «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού, από/προς το κέντρο αποθήκευσης και διανομής τροφίμων & ποτών που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, ιδιοκτησίας Χατζηαντωνιάδη Χαράλαμπου του Πρόδρομου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

14.   2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15.   3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16.   Κατάρτιση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2023 του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

17.   Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Β’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18.   Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αυτοματισμός - Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  

19.   Εκλογή υδρονομέων για τις Δ.Κ. Έδεσσας, Άγρα, Καρυδιάς, Βρυτών, Σωτήρας, Άρνισσας, Γραμματικού, Αγ. Αθανασίου & Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).

20.   Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

21.   Έγκριση της αριθμ. 24/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  (Ο.Π.Δ.) 2023  ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου  Έδεσσας σύμφωνα με την αρ.  πρωτ: οικ. 49039/2022 (άρθρο 5) Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3976/Β/26-7-2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

22.   Συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής (Εισηγητής: Δήμαρχος).

23.   Τροποποίηση της αριθμ. 243/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

24.   Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

 

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Πέμπτη 11.5.2023 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου