Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 09 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2023. 2 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού. (αριθ.πρωτ.:7434/03-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 3 Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για αίτηση ακυρώσεως…. (αριθ.πρωτ.:890/24-04-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης) 4 Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για αίτηση ακυρώσεως…. (αριθ.πρωτ.:891/24-04-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης) 5 Αποδοχή ποσού 101.505,00 ευρώ από την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2023. 6 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». 2 7 Συμμόρφωση του Δήμου Αλμωπίας με την Γνώμη 8A/2023 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί επάρκειας επανορθωτικών μέτρων για τον οικονομικό φορέα «ALMOTEK Ι.Κ.Ε.». 8 Υπολογισμός εκ νέου των αμοιβών βραβείων για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» λόγω της αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023 και έγκριση αυτών. 9 Τροποποίηση της με αρ. 213/2022 (ΑΔΑ:6ΘΩ3ΩΨΩ-ΙΣΚ) απόφασης ΟΕ του Δήμου Αλμωπίας ως προς τον καθορισμό των όρων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» λόγω της αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023 και τον Υπολογισμό εκ νέου των αμοιβών βραβείων για τη διενέργεια του. 10 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ". 11 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ". 12 Οριστική παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ". 13 Τροποποίηση της 7/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας περί Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών- γενικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ( συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016. 14 Τροποποίηση της αριθμ. 68/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με «Θέμα 19 ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού και των συνημμένων αυτής για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01, Έκδοση :2.0 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» λόγω τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης που θα υποβληθεί. 15 Τροποποίηση της αριθμ. 69/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με «Θέμα 20: Εισήγηση/Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Αλμωπίας» στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01, Έκδοση :2.0 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», λόγω τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης που θα υποβληθεί. 16 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της ΤΚ Περίκλειας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου