Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έγκριση Απολογισμού έτους 2020. – Προέλεγχος Οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης προσάρτημα 2020). Σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 88/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

3 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2023.

4 Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή (αριθ.ΑΓ58/2023) και για τον ορισμό δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης προς υπογραφή του σχετικού πρακτικού συμβιβασμού (ημέρα και ώρα βάσει ορισμού από εισηγητή Δικαστή) (σχετ.αριθ.65/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

5 Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω του ορίου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της προμήθειας, καθορισμό

όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεων αυτού, και συμπλήρωση του τεύχους Διακήρυξης βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 02/2023 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

7 Διαβίβαση Πρακτικού ΙIΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ"

8 Ακύρωση της 35/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης μόνο με ιδία μέσα των έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών επισκευής βλαβών του σωληνωτού αρδευτικού δικτύου και έγκριση της μελέτης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου