Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Διαβίβαση της αριθ.ΚΛ789/2023 ΚΛΗΣΗΣ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:8628/18-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

2 Διαβίβαση της αριθ.ΚΛ817/2023 ΚΛΗΣΗΣ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:8651/18-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

3 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

4 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ».

5 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

6 Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου