Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2021( το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του Ν4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης ή μη για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου, απότμησης - υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής ζυμαρικών χαμηλής όχλησης, επί του με αριθ. 261 οικοπέδου στο Ο.Τ. 24 του συνοικισμού Ξιφιανής της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 9200/26-05-2023 εισήγηση του Τ.Τ.Υ.).

2ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης ή μη για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου, απότμησης - υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης συρραφής ρούχων (φασόν), επί της δημοτικής οδού 4ης Νοεμβρίου αρ. 5, στο με αριθ. 457 οικόπεδο του Ο.Τ. 71 του συνοικισμού Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 9201/26-05-2023 εισήγηση του Τ.Τ.Υ.).

3ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης ή μη για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου, απότμησης - υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης, κατασκευής τσαντών και αποσκευών, κοσμημάτων (από διάφορα υλικά) και άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί, επί της δημοτικής οδού Κύπρου αρ. 37, στο με αριθ. 351Α οικόπεδο του Ο.Τ. 43 του συνοικισμού Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 10335/13-06-2023 εισήγηση του Τ.Τ.Υ.).

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας ( Σ.Α.Π) Δήμου Αλμωπίας

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αλμωπίας

6ο ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της τιμής μονάδος για την εξαγορά κοινής αυλής στο Ο.Τ. 25 Αριδαίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου