Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Οικονομίας για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γ.Ο.Ε.Β. ΠεδιάδωνΘεσσαλονίκης – Λαγκαδά (ΣΟΧ 3/2023)

 Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
 
Από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνεται η πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού (για την Κεντρική Υπηρεσία, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας). Ο αριθμός των ατόμων, η ειδικότητα, η Υπηρεσία απασχόλησης, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην “Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 3/2023” του Γ.Ο.Ε.Β. (ΑΔΑ: ΨΘ6Ψ46ΨΧΛΗ-ΚΙΦ) και στα συν/να σχετικά αρχεία – Παραρτήματα, όπως αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά  (www.goev-ptl.gr).
          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1.     Στην Κεντρική Υπηρεσία, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 43 στη Θεσσαλονίκη, τηλ.2310543860
2.     Στα Γιαννιτσά, στην οδό Π. Μελά 17, τηλ.2382022730.
           
           ΣΟΧ 3/2023 είναι αναρτημένη στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου