Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 08 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς και Πρακτικού ΙΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας».

2 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

3 Ακύρωση της αριθ.131/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός παραχωρημένης στο Δήμο έκτασης για ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας».

4 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός παραχωρημένης στο Δήμο έκτασης για ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας».

5 Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

6 Έγκριση της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου ΑΠΕ) του 1ου υποέργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας», της Πράξης με τίτλο

«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας», του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και αποδοχή της επιπλέον συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

7 Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής Δήμου Αλμωπίας με την αριθμ. 1156/2023 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

8 Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής Δήμου Αλμωπίας με την αριθμ. 1157/2023 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου