Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.13653/4-8-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.

2 Διαβίβαση της υπ΄αριθ. ΑΓ279/2023 ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

3 Διαβίβαση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

4 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας».

5 Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού-προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και αγροτικών για την ενίσχυση του στόλου του Δήμου Αλμωπίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6 Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Γαρεφείου.

7 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Αλώρου.

8 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Θεοδωρακείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου