Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

   
  Σας καλούμε να συμμετέχετε σε
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.    Τροποποίηση της αριθ. 232/23-10-2023 απόφασης Δ.Σ., που αφορά τη χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

2.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου «Επισκευή, συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 34/2018) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3.    Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

4.    Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2 “Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας”»(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

5.    Έγκριση 3μηνης μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Ομάδα 2 – Φορτωτής πλάγιας ολίσθησης(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

6.    Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

7.    Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα αποστράγγισης ομβρίων και σύνδεση σε δίκτυα ΟΚΩ νέου γηπέδου περιοχής Πασά - Τσαΐρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

8.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή διαδρόμων αύλειου χώρου Δημαρχείου και αθλητικού κέντρου Πασά - Τσαΐρ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 22/2021) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

9.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 08/2021) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

10.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας - Β΄ Φάση» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 20/2021) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

11.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Δίκτυο εορταστικού φωτισμού στον οικισμό Παλαιού Αγίου Αθανασίου & λοιπά ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 14/2021) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

12.  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

13.  Έγκριση «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού, από/προς τον σταθμό Βαλβιδοστασίου U-9040 που θα ανεγερθεί στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σε γήπεδο της διανομής 1978-1980 του αγροκτήματος «Άνω-Κάτω Γραμματικό» του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

14.  Έγκριση «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού, από/προς το επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 3906 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15.   11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16.  Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

17.  Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

18.  Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Δ’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

19.  Τροποποίηση της αριθμ. 17261/22.12.22 Σύμβασης προμήθειας τροφής για το κυνοκομείο του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

20.  Παροχή σύμφωνης γνώμης για δημιουργία μονοπατιών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 

21.  Μη υλοποίηση του Υποέργου 6: «Προμήθεια mini bus» της Πράξης: «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Έδεσσας» προϋπολογισμού 123.917,33 ευρώ και μεταφορά του ποσού στο Υποέργο 1: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου μέσω αναπλάσεων» της ίδιας Πράξης (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 

22.  Γνωμοδότηση επί της τροποποιημένης πρότασης – εισήγησης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

23.  Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

24.  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος).

25.  Έγκριση της αριθμ. 64/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).

26.  Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 19ης & 20ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου