Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

2 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.18665/26-10-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου.

3 Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 8540/2023 ΚΛΗΣΗΣ, της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

4 Διαβίβαση της ΚΛΗΣΗΣ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (αναφορικά με την αριθ.597/2023 Υπόθεση), για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου Ή

5 Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία, κάτω του ορίου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

6 Έγκριση πρακτικού ΙV για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

7 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση των υποδομών στον τομέα της άρδευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου

Αλμωπίας».

8 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Ξιφιανής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου