Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Στα μαλακά οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι ,δημοτικοί σύμβουλοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων

 Άρθρο 93 Προθεσμία εξόφλησης  ή ρύθμισης οφειλών  των αιρετών  δημοτικών αρχών -Τροποποιηση του άρθρου 2 παρ. 11 ν. 4804 /21.

1.Στο πρώτο εδάφιο  της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804 /21 (Ά 90 ) ,περί του ασυμβίβαστου λόγω τον οφειλών των αιρετών , η φράση ΄΄ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ανακήρυξη του ΄΄ αντικαθίσταται από την φράση ΄΄ εως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών ΄΄ και η παράγραφος 2  του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής : ΄΄ 2.Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος , δημοτικός σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας , οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του , εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό

των 300 ευρώ , εως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών . Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου , ο δήμαρχος ,δημοτικός σύμβουλος ή πρόεδρος τοπικής κοινότητας εκπίπτει  αυτοδικαίως από το αξίωμα .

Η οικία οικονομική υπηρεσια οφείλει , κατόπιν αυτε[άγγελτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων , οφείλει αμελετητεί να ενημερώσει τον επόπτει Ο.Τ.Α. 

Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επόπτη ΟΤΑ , εντός 15 ημερών .


Με το άρθρο 93, προβλέπεται ότι η προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των εκλεγέντων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων ή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίες ξεπερνούν τα 300 ευρώ, παρατείνεται έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών Αρχών, αντί των 10 ημερών από την ανακήρυξη τους, που ίσχυε μέχρι σήμερα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου