Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 6 Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Οργανική Μονάδα έδρας ΕΔΕΣΣΑ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1

 Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 A’) β. του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2071/1992 ( ΦΕΚ 123 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) γ. των παρ. 6 και 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/21.08.1997 (ΦΕΚ 165 Α’) δ. της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α’) ε. του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) και το άρθρο 66 παρ. 32 εδαφ. β΄ του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α’) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α’) στ. του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’) 2 ζ. του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’), και του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) η. του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) αντίστοιχα και του άρθρου 22 παρ. 4 του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) θ. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 6 του ν. 5063/2023 (ΦΕΚ 184 Α’) ι. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ια. του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως αυτό ισχύει ιβ. Την υπ.αριθμ. 37310/09.07.2023 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους» (Β΄4435) ιγ.Την υπ’ αριθμ. 40343/25.07.2023 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (722/Υ.Ο.Ο.Δ.) 2. Την υπ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 62944/23.11.2023 (ΦΕΚ/Β/6701) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» 4. Την υπ’ αριθμ. 26/31-10-2023 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 και τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 42/30-9-2023 , 50/4-11-2023και 31/27-9-2022 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου 5. Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 46372/24-11-2023, 70575/24-11-2023, 56026/24-11-2023, 54229/24- 11-2023, 102125/24-11-2023, 78841/28-11-2023 & 51811/28-11-2023 αιτήματα της 1ης ,2ης , 3 ης, 4ης, 5ης , 6ης & 7ης Υ.ΠΕ αντίστοιχα Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ως εξής: 3 1 η ΥΠΕ α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν.Α "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" (Οργανική Μονάδα έδρας ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την Λοιμωξιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) για το Τ.Ε.Π ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 2 Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 3 Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 4 Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 5 Γ.Ν.Π.Α. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με εμπειρία στην Αιματολογία-Ογκολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ (με εμπειρία στον αξονικό ή / και μαγνητικό τομογράφο) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 6 Κ.Υ. ΚΑΛΥΒΙΩΝΘΟΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 4 7 Κ.Υ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2 8 Κ.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 9 Κ.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 10 Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 11 Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 16 2 η ΥΠΕ α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 2 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην επεμβατική καρδιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 3 Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»- Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (οργανική μονάδα της έδρας «ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ») ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία στον αξονικό ή/και στον μαγνητικό τομογράφο) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 5 4 Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 5 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 6 Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ" ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 7 Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία στον μαγνητικό τομογράφο) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 8 Γ.Ν.-Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 9 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 10 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 11 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 12 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία σε μαστογράφο και αξονικό τομογράφο) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 13 Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 14 Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 15 Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 6 16 Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 17 Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 18 Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 19 Κ.Υ. ΣΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 20 Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 21 Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 22 Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 23 Π.Π.Ι. ΚΥΘΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 37 3 η ΥΠΕ α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 2 Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Οργανική Μονάδα έδρας ΒΕΡΟΙΑ) ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Αιμοδοσία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 7 3 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα διάσωση προνοσοκομειακή περίθαλψη διαχείριση-διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας.) (για το Τ.Ε.Π.) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 4 Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 5 Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 6 Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Οργανική Μονάδα έδρας ΕΔΕΣΣΑ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 8 7 Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2 8 Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 9 Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ") ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 10 Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (Οργανική Μονάδα έδρας "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ") ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 11 Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ Υ" ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 28 9 4 η ΥΠΕ α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Α.Ν.Θ “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 2 Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 3 Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 4 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΟΜΕ ΚΙΛΚΙΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 10 5 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 6 Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 7 Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2 8 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκησησυντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ A' 1 9 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 10 Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3 11 11 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκησησυντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 12 Κ.Υ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 13 Κ.Υ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ Σ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 14 Κ.Υ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 15 Κ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 16 Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 17 Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 18 Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 19 Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 12 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 47 5 η ΥΠΕ α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 20 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 21 Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ” ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 13 2 Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκησησυντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 3 Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 4 Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 5 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκησησυντονισμό του έργου της εφημερίας Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΉΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ &ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το ΤΕΠ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 14 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 6 Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 7 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΟΜ ΚΑΡΥΣΤΟΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1 8 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΜΕ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκησησυντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 9 Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Α.Φ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 10 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ. Παίδων) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2 15 11 Κ.Υ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 12 Κ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 13 Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 14 Κ.Υ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 15 Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 16 Π.Π.Ι. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 17 K.Y. ZAΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 27 6 η ΥΠΕ α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 2 Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΑΣ/Αποκεντρωμέν η Οργανική Μονάδα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 3 Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΑΣ/ Οργανική Μονάδα της έδρας Αγρίνιο ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1 4. Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ Οργανική Μονάδα της έδρας ΑΡΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 16 5. Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 6 Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ /Οργανική Μονάδα της έδρας ΠΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για τη ΜΕΘ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για τη ΜΕΘ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 7 Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 17 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣμε αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείρισηδιοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ (για το Ψυχιατρικό τμήμα παίδων και εφήβων) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 8 Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ Οργανική Μονάδα έδρας ΣΠΑΡΤΗ "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 9 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 10 Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 11 Γ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Οργανική Μονάδα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 18 έδρας ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρικη διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 12 ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ /Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της έδρας ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 13 Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 14 Π.Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 15 Κ.Υ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 16 Κ.Υ. ΙΘΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 17 Κ.Υ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 19 18 Κ.Υ. ΜΥΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 19 Κ.Υ. ΠΑΞΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 20 Κ.Υ. ΠΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 21 Κ.Υ. ΣΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 21 Π.Π.Ι. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 52 7 η ΥΠΕ α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 20 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 2 Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΠΑΝΑΝΕΙΟ" ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ για το ( Κοι.Κε.Ψυ.Πε) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Αιμοδοσία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 3 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2 4 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΣΗΤΕΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 21 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 5 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα έδρας ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκησησυντονισμό του έργου της εφημερίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) (για το ΤΕΠ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα διάσωση προνοσοκομειακή περίθαλψη διαχείριση-διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας.) (για το Τ.Ε.Π.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 6 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 22 7 Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1 8 Κ.Υ.ΣΦΑΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 9 ΠΑΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 246 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00. Οι αποφάσεις προκηρύξεων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 8/12/2023 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά βαθμό και ειδικότητα όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου