Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού

2 Αποδοχή ποσού 101.505,00 ευρώ από την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2023.

3 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

4 Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 20248/22-11-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου

5 Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 20252/22-11-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου

6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ)» μέρος της υπηρεσίας : «Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών και Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας», (ΤΜΗΜΑ 1/ ΟΜΑΔΑ Α της αρ.42/2022 μελέτης), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία, κάτω του ορίου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 3,4,5,6,7,10,12,13,16 και 17

8 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Επέκταση, βελτίωση δικτύου άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Νότιας και Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου