Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Τη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 στις 8:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), συγκαλε’ιται έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο           Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο           Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί παράτασης ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σχετικές με τον διαγωνισμό του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 3ο           Έγκριση πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Ανάδειξη των Πολιτιστικών μνημείων και της φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Αλμωπίας μέσω ερευνών πεδίου και ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο της πράξης Lhi-Lna» – Κατακύρωση αποτελέσματος.
ΘΕΜΑ 4ο           Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στην δικάσιμο της υπ.αριθ.πρωτ:24145/02-08-2012 Αγωγής κατά του Δήμου Αλμωπίας, στις 09-10-2014 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας.

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης επειγόντων θεμάτων με χρονικούς περιορισμούς (νομικά ζητήματα, προθεσμίες κατακύρωσης διαγωνισμών, ασφάλιστρα οχημάτων) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου