Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

«Υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς Άδεια Εγκατάστασης»

 
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 12 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α'/04-12-2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» δίδεται χρονική παράταση διάρκειας 18 μηνών για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς Άδεια Εγκατάστασης.
Συγκεκριμένα, όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες από τις 12-03-2012 (έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 ΦΕΚ 52Α) λειτουργούν χωρίς Άδεια Εγκατάστασης, υποχρεούνται έως τις 12-09-2016 να λάβουν Άδεια Εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή και τις διατάξεις του άρθρου 10του ν.4056/2012 ΦΕΚ 52Α.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
·         στα αρμόδια γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας στην Έδεσσα (τηλ.: 2381351217 & 2381351256) και στα Γιαννιτσά (τηλ.: 2381352318).
·         στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://wwww.minagric.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
 
 
 
ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου