Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της


Αποτέλεσμα εικόνας για «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)»Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» και με την υπ. αριθμ. 290/03.07.2018 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 29 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας
για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 28ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017), με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και καθορισμός αμοιβής των.
ΘΕΜΑ 4ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορα θέματα για τα οποία μπορούν να συζητηθούν ή να ληφθούν αποφάσεις έγκυρα.
Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να δοθούν στην εταιρεία αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων των μετόχων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 05 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού της «Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου