Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


www.pozarnews.gr: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ      Σας  καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη,  31 Μαρτίου 2020, και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4653/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
Ενημέρωση του Προέδρου Δ.Σ. για τα θέματα :
-Αναστολή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι.
-Αριθ. πρωτ. 161239(240)/11-3-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων  Περιφερειακού Συμβουλίου  Κ.Μ.

  
1ο
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020

2ο
4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020

3ο
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2020, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης (κατόπιν αναβολής)

4ο
 Αποστολή Πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ του Δήμου Αλμωπίας
5ο
Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  του Δήμου Αλμωπίας,   έτους 2020

6ο
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας για τη Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Επιπλέον σας αποστέλλονται  συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη (δεν ισχύει για τους Προέδρους Τ.Κ.). 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου