Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

         
 Σας καλούμε  στις  31  Μαρτίου,  του έτους 2020,  ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 κατά την οποία θα γίνει η δια περιφοράς λήψη των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων,
ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), την με αριθ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, η λήψη απόφασης για τα κατωτέρω θέματα, θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4653/2019). 
                                           
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        
1
4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας.
 (αριθ.πρωτ.:4853/23-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την ΑΙΤΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ (ειδικός αριθμός                                  κατάθεσης 2773/2019) ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:4221/11-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3
Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.4107/10-03-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 129/2019 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:4297/11-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 248/2018 Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (αριθ.πρωτ.:4438/12-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 29/2019 Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:4496/13-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

6
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. ΠΡ376/6-6-2018 ΠΡΟΣΦΥΓΗ                            ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:4749/19-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.113/2019 ΑΓΩΓΗ Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.
(αριθ.πρωτ.:4753/19-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

8
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με τη συζήτηση της με αριθ. ΠΡ374/22-11-2017 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ενώπιον του Α’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:4756/19-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Κοιν. Προστασίας & Πολ. Ανάπτυξης)

9
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της σύναψης εκπόνησης της μελέτης “Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου”. (από 11-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της σύναψης εκπόνησης της μελέτης “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας”. (από 11-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11
Έγκριση του με αρ.πρωτ.:4206/13-03-2020, 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια: ¨Υλικά συντήρησης & επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. σώματα κλπ.)¨ (αριθ.πρωτ.:4332/12-03-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού)

12
Έγκριση της με αριθ. 14/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το Οικονομικό έτος 2019» (αριθ.πρωτ.:83/12-03-2020 εισήγηση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)

13
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ««Επισκευή και Συντήρηση παιδικών χαρών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. (αριθ.πρωτ.:4940/27-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

14
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32,32Α του Ν. 4412/16, αρθ. 43 Ν.4605/2019). (αριθ.πρωτ.:4974/27-03-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον σας αποστέλλονται, συνημμένα, οδηγίες για τη δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη και παρακαλείσθε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, από της 11:00 π.μ. έως της 13:00μ.μ  να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στα τηλ. 2384350201-231-232, e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 31/03/2020 ώρα 13:00.
  
Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου