Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας (Δ.27-4-2020)


www.pozarnews.gr: Μετ' εμποδίων η συνεδρίαση του Δημοτικού ...


Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της
παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 27 Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Η έναρξη της παρούσας συνεδρίασης θα είναι στις 11:00΄ π.μ. και η λήξη στις 14:30΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 143.220.00,00 ευρώ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ ύστερα από την ένταξη στην πράξη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 600.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ ύστερα από την ένταξη στην πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
3.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
4.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
5.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
6.Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ».
7.Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ λόγω παραιτήσεως.
(επισυνάπτεται φάκελος και ψηφοδέλτια (λευκό και με υποψηφιότητα) που θα παραδοθεί στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου στις 27-4-2020 από τις 11.00 έως τις 14.30 μμ μαζί με την ψηφοφορία για τα θέματα του Δ.Σ. στο επισυναπτόμενο έντυπο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου