Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ


            
 Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών  της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

        
1
 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας.

2
Έγκριση Απόδοσης λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου. (αριθ.πρωτ.:9854/25-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 631/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (αριθ.πρωτ.:10327/01-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4
Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19. (αριθ.πρωτ.:10331/01-07-2020 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

5
Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 1773 δημοτικoύ (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Εξαπλατάνου.

6
Λήψη απόφασης περί σύστασης και χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:10373/02-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ". (από 22-06-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

8
 Χορήγηση έγκρισης ή μη, με τη μορφή δωρεάς, της ασφαλτόστρωσης τμήματος αγροτικής οδού ενδιάμεσα των υπ’ αριθ. 1556 και 1557 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας, στο ύψος του 1ου χλμ. της επαρχιακής οδού Αριδαίας-Εξαπλατάνου και του σχεδίου σύμβασης αποδοχής δωρεάς της ασφαλτόστρωσης από την εταιρία με την επωνυμία «ΡΙΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (αριθ.πρωτ.:9844/25-06-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9
Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με τίτλο “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - Β’ ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ” (από 01-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφερόμενη τιμή.

11
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφερόμενη τιμή.

12
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

13
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο:             «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

14
Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 02-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

15
Εναρμόνιση της αρ. 57/2017 μελέτης με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ" στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΑΑΤ και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις υποδείξεις της ΟΤΔ.

16
Έγκριση της με αριθ. 32/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας με θέμα «Απολογισμός Οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας».

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου