Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη - κατεπείγουσα διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Έγκριση δαπάνης ανάθεσης με τίτλο «Υπηρεσίες (Ωρίμανσης) Σύνταξης και Προετοιμασίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ¨Αντώνης Τρίτσης¨». (αριθ.πρωτ.:23519/22-12-2020 εισήγηση Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα διότι οι καταληκτικές ημερομηνίες που ισχύουν για τις Προσκλήσεις ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ08, ΑΤ12 είναι για το σύνολο των Προσκλήσεων (μετά από παρατάσεις) η 31η Μαρτίου 2021. Αν οι εργασίες ανάθεσης πραγματοποιηθούν εντός του 2021 με τη συνήθη πρακτική είτε, δεν θα έχει εγκριθεί, είτε οριακά θα εγκριθεί ο νέος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021, οπότε δεν θα είναι εύκολη η ολοκλήρωση των εργασιών της υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο πρόγραμμα. Εσωτερική Διανομή: - Πρωτόκολλο - αρχείο -Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων -Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών -Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Δημάρχου -Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών -Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου