Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2021. (αριθ.πρωτ.:23427/21- 12-2020 Διαβιβαστικό Εκτελεστικής Επιτροπής) 2 Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:23569/23-12-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 3 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με το την Έφεση (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης 51821/2020, Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης 4088/2020) ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. (αριθ.πρωτ.:23236/17-12-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 4 Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (αρ.πρωτ σύμβασης 168-07/01/2020).(αριθ.πρωτ.:23256/17-12-2020 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρηση Πρασίνου) 5 Οριστική παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ". (από 18-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών) 6 Έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 2 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:23530/22-12-2020 εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού)  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου