Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2521/17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 30.232,26 € για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και εγγραφή των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2494/17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2329/12-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.1659/4-2-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 203/2018 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:2673/18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν.4674/2020. (αριθ.πρωτ.:2649/18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

6 Έγκριση μελέτης κατασκευής έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας». (αρ.μελ.:1/2021 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

7 Έγκριση μελέτης κατασκευής έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας». (αρ.μελ.:2/2021 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

8 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Αλμωπίας». (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση, επισκευή βλαβών σε αρδευτικά έργα του δήμου Αλμωπίας». (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

11 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση, επισκευή βλαβών σε αρδευτικά έργα του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

12 Αίτημα για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 72252000-6 «Υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής, αποτύπωσης και διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας, καθώς και προτάσεις για την Ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού”». Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 24.778,92ευρώ» (με Φ.Π.Α.). -Έγκριση μελέτης. (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”. (από 09-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

14 Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και αντλιοστασίων ενότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας.» (αριθ.πρωτ.:2174/11-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού )

15 Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και αντλιοστασίων ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας.» (αριθ.πρωτ.:2175/11-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού )

16 Έγκριση Πρακτικού ΙΙ – ''Αξιολόγησης οικονομικών προσφοπρών – Κατάταξης προσφορών και Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου'' της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ'' του Δήμου Αλμωπίας για το Τμήμα 1: ''ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑ''.(αριθ.πρωτ.:2249/11-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)

17 Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

18 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ". (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

19 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ”. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

20 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

21 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

22 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας». (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών)

23 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας ”. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

24 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Αλμωπίας» και του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση, επισκευή βλαβών σε αρδευτικά έργα του δήμου Αλμωπίας». (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

25 Εισήγηση περί μείωσης του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.(αριθ.πρωτ.:2503/17-02-2021 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς )

26 Έγκριση αιτήματος της ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας για παραχώρηση οχήματος από τον Δήμο Αλμωπίας.(αριθ.πρωτ.:155/17-02-2021 έγγραφο του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ)

27 Καθορισμός τυχόν πρόσθετων τυπικών προσόντων των θέσεων που εγκρίθηκαν κατά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου Αλμωπίας έτους 2021. (αριθ.πρωτ.:2672/19-02-2021 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου