Τρίτη 6 Απριλίου 2021

΄Εμπαινε Γιούτσο έμπαινε !!! Νέος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου !!!

Αυτό είναι που λέμε βάζει γκολ από τα αποδυτήρια !!!

Μετά την παραιτήσεις των συμβούλων  Πέτρου Νικολάου του Γεωργίου  και του Μπίνου Ανδρέα του Δημητρίου ,κλήθηκε ο τοπικός Σύμβουλος  Μλαδίνου Χρήστος του Πέτρου κατά κόσμο (ΓΙΟΥΤΣΟΣ ) από τον Συνδυασμό του Χρήστου Μπάτση  ,ο οποίος θα εκτελεί πλέον χρέη Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου !!!

Διαβάστε την απόφαση

: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ Στην Αριδαία και στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλμωπίας, σήμερα την 06 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, προσήλθε για ορκωμοσία ο αναπληρωματικός Σύμβουλος της Κοινότητας Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας κος Μλαδίνου Χρήστος του Πέτρου, που εκλέχθηκε, ως αναπληρωματικός κατά τις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 28/2019 & 34/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και την υπ΄ αρ. Α 426/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, λόγω του ότι το τακτικό μέλος, ο κος Νικολάου Πέτρος του Γεωργίου, υπέβαλλε την υπ’ αρ. πρωτ. 4714/2021 αίτηση παραίτησή του και η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την αριθ. 386/2021 [ΑΔΑ:ΨΕΨΡΩΨΩΦΓΗ] Απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας και την μη αποδοχή ορκωμοσίας του 1 ο αναπληρωματικού μέλους Μπίνου Ανδρέα του Δημητρίου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5351/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του. Με το αριθ. πρωτ. 5692/2021 έγγραφο του Δημάρχου Αλμωπίας προσκλήθηκε για ορκωμοσία ο αναπληρωματικός Σύμβουλος Κοινότητας Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας κος Μλαδίνου χρήστος του Πέτρου. Αφού έθεσε το δεξί του χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο, έδωσε τον οριζόμενο όρκο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτές ισχύουν σήμερα και που έχει ως εξής: “Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην Πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου”. Αφού συντάχθηκε το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, υπογράφεται ως κατωτέρω: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΔΕΙΞΗ Ο ΟΡΚΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΛΑΔΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου