Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε

η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έγκριση του από 27-05-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι (Διενέργειας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του από 01-06-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ (Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ) του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (Α/Α συστήματος 123983)

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται, λόγω επειγουσών αναγκών, την έλλειψη αποθεμάτων σε καύσιμα και λιπαντικά του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων, την επιτακτική ανάγκη για την λειτουργία του εργοταξίου, ήτοι την μετακίνηση των απορριμματοφόρων , των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων του στόλου του Δήμου. σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.:9713/03-06-2021 διαβιβαστικό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου