Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

2 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

3 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 122/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας

4 Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερών ανά μήνα )

5 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ”

6 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην Αλμωπία ”

7 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας ”

8 Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας".

9 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)".

10 Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας.

11 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΥΞ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.»

12 Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-56 ετών του ΟΑΕΔ

13 Τροποποίηση της αριθ. 37/21 απόφασης της Ο.Ε. αναφορικά με την «΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα , έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου