Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Προσλήψεις στον Δήμο Αλμωπίας

 Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στον Δήμο Αλμωπίας κατά τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 , με ημερομίσθιο, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου

Δείτε όλα τα ονόματα :ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/2007 όπως ισχύει [άρθρο 12 παρ.2 του ν.4071/2012]. 2. την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 3. την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012 4. Tα με αρ. 23271/16.10.2012 και 24778/29.11.2012 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. 5. την απόφαση αριθ. 236/11-06-2021 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΜΛΖΩΨΩ-96Δ) . 6. Την με αριθμ.πρωτ. 14458/18-08-2021 Ανακοίνωση του Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ8ΩΩΩΨΩ-ΜΤΞ) για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού (εργατών πρασίνου) μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄άτομο το μήνα Αύγουστο 2021. 8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη κατά τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 , με ημερομίσθιο, των κάτωθι για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αλμωπίας και τους κατατάσσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και την αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , στο 1 ο Μισθολογικό Κλιμάκιο , ήτοι : α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Φ.Μ. Ειδικότητα Αριθμός ημερομισθίων ανά μήνα Περιγραφή εποχιακής ή πρόσκαιρης, ή κατεπείγουσας ανάγκης στην οποία θα απασχοληθεί 1 Καρυπίδου Παρθένα Κων/νος 047012470 Εργάτρια πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Αλώρου. 2 Θεοδωρίδης Σάββας Εμμανουήλ 142293657 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Αψάλου. [2] 3 Ερυθρόπουλος Ιωάννης Ευστάθιος 076060965 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Βορεινού. 4 Μπίνος Πασχάλης Πέτρος 142279405 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Γαρεφείου. 5 Καμπαδάκης Ηλίας Νικόλαος 127279777 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Δωροθέας. 6 Μάσσας Εμμανουήλ Δημήτριος 173213437 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Εξαπλατάνου 7 Τότσας Δαμιανός Χρήστος 150055907 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Θεοδωρακείου 8 Μπέντση Κων/να Παναγιώτη ς 107016974 Εργάτρια πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Ίδας 9 Αγγλοπούλου Ευθυμία Αθανάσιος 127278340 Εργάτρια πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Κωνσταντίας 10 Γιάννος Χρήστος Γεώργιος 173212650 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Λουτρακίου 11 Πετράκης Ευθύμιος Θεόδωρος 062629121 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Ξιφιανής 12 Γόδου Ιωάννης Γεώργιος 165621421 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Περίκλειας 13 Μπούραλης Ιωάννης Στέφανος 165637523 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Πιπεριάς [3] Κοιν/ση 1)Γενικό Γραμματέα 2)Αντιδημάρχους κα Νάνου,κο Γιάντση Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ AΛΜΩΠΙΑΣ 3)Αυτοτελές Τμ.Γραμματείας Δημάρχου 4)Δ/νση Δικοικητικών Υπ. 5)Τμήμα Οικονομικών Υπ. 6)Αρχείο ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14 Όρλη Μαρία Ευάγγελος 107034236 Εργάτρια πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Πολυκάρπης 15 Φάφκας Κων/νος Ευάγγελος 127276714 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Προμάχων 16 Κακμέζης Γεώργιος Ιωάννης 044695706 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Σωσάνδρας 17 Ηλιόπουλος Δημήτριος Λάζαρος 037501754 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Τσάκων 18 Μανδρέλης Δημήτριος Στυλιανός 044695417 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Φιλώτειας 19 Κοντίδης Χρήστος Δημήτριος 150095014 Εργάτης πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Φούστανης 20 Γενίτσαρη Ευστρατία Γεώργιος 165627892 Εργάτρια πρασίνου 5 Καθαρισμόςπεριποίηση χώρων πρασίνου στη Κοινότητα Χρυσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου