Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

2 Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ.αριθ.12685/20-07-2021 αίτηση της Δικηγόρου κ.Χρυσής Σταμπουλή σχετικά με την υπ.αριθ.257/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αλμωπίας.

3 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την από 6-7-2021 ΠΡΑΞΗ Προέδρου του Γ΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (X585/2021)».

4 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την από 6-7-2021 ΠΡΑΞΗ Προέδρου του Γ΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Χ582/2021) ».

5 Αποστολή της αριθ. 17/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.

6 Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση ή μη εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92838).

7 «Αποδοχή δωρεάς και έγκριση του σχεδίου της σύμβασης δωρεάς για την ασφαλτόστρωση από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό "Συνεργασία Παραγωγών Αλμωπίας" τμήματος αγροτικής οδού έμπροσθεν του υπ’ αριθ. 324 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μεγαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας μέχρι τη

συμβολή με την επαρχιακή οδό 2: "Μαυροβουνίου - Πολυκάρπης - Όρμας.»

8 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Αλμωπίας» και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν.4412/16 της απευθείας ανάθεσης.

9 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση, επισκευή βλαβών σε αρδευτικά έργα του δήμου Αλμωπίας» και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν.4412/16 της απευθείας ανάθεσης.

10 Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας» .

11 Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας.

12 «Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"».

13 Έγκριση πρακτικού Ι ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής»

14 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »

15 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ μέρος του «Υποέργου 3 - Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» της πράξης wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102955

16 Μετακίνηση Δημάρχου στον Δήμο Λοκρών.

17 Μετακίνηση Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

18 «Επιλογή υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Φούστανης Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο 2021».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου