Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Δημοσίευση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 10.01.04 '' Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα'' του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν η αριθ. 266/42725/16-02-2022 (ΑΔΑ: Π4ΝΦ4653ΠΓ-Η2Η)  και η αριθ. 267/42729/16-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8Τ346653ΠΓ-ΛΦ1) 2η και 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα, της  Δράσης 10.01.04 '' Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα''  του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 για τις Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β  «Εφαρμογή Αμειψισποράς».

Στόχος της Δράσης 10.01.04 είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά όσο και από εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτκά προϊόντα).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια € και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 14-03-2022 έως 15-04-2022 .

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσες Προσκλήσεις, πρέπει να υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της Δράσης.

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, θα αναρτηθούν επίσης στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου