Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας  καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την  Τρίτη,  22 Φεβρουαρίου 2022, με ώρα έναρξης 12.00 το μεσημέρι και ώρα λήξης στις 2.00΄ μ.μ.(14.00), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε

με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της με αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απόφαση /Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 των πράξεων που θα αιτηθεί  ο Δήμος Αλμωπίας για χρηματοδότηση στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

 

 

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται η εισήγηση του θέματος  και  οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη.

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

 

1 σχόλιο: