Σάββατο 30 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 03-05-2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έγκριση υποβολής τρίτου αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

2 Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερών ανά μήνα ).

3 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.6141/12-4-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 426/2021 απόφαση Ο.Ε.).

4 Παραπομπή της αριθ. 94/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020).

5 Έγκριση της μελέτης με τίτλο : «Αναβάθμιση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης».

6 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης τίτλου “Αναβάθμιση Υποδομών Άρδευσης στην ΤΚ Φούστανης” ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» στην Πρόσκληση ΑΠ5473/23-12-2021. Κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.

7 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αλμωπίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

8 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας – Τμήμα 1. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας Τ.Π. 2021».

9 «Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"».

10 Έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας»

11 Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας της Τ.Κ. Σωσάνδρας".

12 Έγκριση διενέργειας διαδικασιών παροχής υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας για τα έτη 2022-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου