Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Για διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

Καλούνται οι πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας & φωτισμού, κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 25/1975 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ. 5 του Ν. 3345/2005 σε συνδυασμό με τα αριθ. 38048/10-11-2015 & 2856/20-01-2015 έγγραφα του ΥΠ. ΕΣΩΤ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ/ΣΗΣ, προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (σχετικό έντυπο από την υπηρεσία μας)

2. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ ή Βεβαίωση κλειστού ακινήτου από την ΔΕΔΔΗΕ μέσω των ΚΕΠ. Για πρόσφατες διακοπές ηλεκτροδότησης ο Δήμος μπορεί να ενημερωθεί για την ημερομηνία διακοπής από την πλατφόρμα της ΔΕΔΔΗΕ

3. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται, να προσκομίσουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση(δίδεται από την υπηρεσία μας) περί μη χρησιμοποίησης του ακινήτου για όσο διάστημα ήταν κλειστό, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας.

4. Ε9 ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών(εφόσον υπάρχουν) τρέχουσας χρήσης

5. Μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο

6. Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος σε φωτοτυπία 2 όψεων, εάν υπάρχει

7. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: α)πίνακα ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας σφραγισμένο από τον μηχανικό και β)λογαριασμό ρεύματος κοινοχρήστων χώρων σε φωτοτυπία 2 όψεων.

8. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Γραφείο Εσόδων μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά (Συμβόλαιο ακινήτου ή δικαστική απόφαση, οικοδομική άδεια, τοπογραφικό διάγραμμα, νομιμοποίηση ή αλλαγή χρήσης ακινήτων κλπ)

Επισημαίνεται ωστόσο σύμφωνα με το υπ' αρίθμ. 2856/20-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ότι:

1. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Δήμο και από την ημερομηνία υποβολής τους, ώστε να συντρέχει η δυνατότητα ελέγχου από τον Δήμο του κατά πόσο το ακίνητο πράγματι δεν χρησιμοποιείται. Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να αξιολογηθεί από το Δήμο όταν αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της σε αυτόν. Συνεπώς η προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον ΟΤΑ ή μη χρήση του ακινήτου.

2. Για τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος επισημαίνουμε πως ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).

3. Η δήλωση(περί μη χρησιμοποίησης του μη ηλ/νου ακινήτου) που προβλέπεται στην παρ. 1 του αρ. 5 του Ν. 3345/2005 ,έχει σαφές περιεχόμενο και αποσκοπεί στην απαλλαγή από τέλη και ουδόλως σχετίζεται με την υπεύθυνη δήλωση των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 του Ν. 25/1975, η οποία αναφέρει το εμβαδόν του ακινήτου ή τις μεταβολές του, προκειμένου να επιβληθούν τα τέλη. Ως εκ τούτου δεν νοείται η εκ της μη υποβολής της επιβολή προστίμου , βάσει του αρ. 73, β.δ. 24-9/20-10-1958, το οποίο προβλέπει την επιβολή προστίμων με αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

4. Ομοίως η δήλωση(περί μη χρησιμοποίησης του μη ηλ/νου ακινήτου) που προβλέπεται στην παρ. 1 του αρ. 5 του Ν. 3345/2005 δεν μπορεί να εξομοιώνεται με τη δήλωση της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, για την επιβολή του Τ.Α.Π., της οποίας άλλωστε ο τύπος και το περιεχόμενο έχουν καθοριστεί ρητά με την αριθ. 27904/1993 σχετική Υπουργική Απόφαση. Ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η επιβολή του προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 1.2 του ιδίου άρθρου , το οποίο αναφέρεται ρητά στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης της παρ. 5 και στην περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης αυτής.

5. Συνοψίζοντας , μόνη νόμιμη συνέπεια της μη υποβολής της δήλωσης (περί μη χρησιμοποίησης του μη ηλ/νου ακινήτου) της παρ. 1 του άρ. 5 του Ν. 3345/2005, η οποία κατατίθεται στο Δήμο μαζί με την βεβαίωση διακοπής ηλ/σης της ΔΕΗ(ή άλλου παρόχου), είναι η μη απαλλαγή του ακινήτου από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και η επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και η βεβαίωση και είσπραξη της οφειλής κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 6 Ν. 25/1975).

6. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επανασύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ ο πολίτης πρέπει να προσκομίσει στη ΔΕΔΔΗΕ σχετική βεβαίωση από το Δήμο, ώστε να

επιτυγχάνεται η ορθή χρέωση των τελών όπως ορίζονται από τους νόμους 25/1975, 1080/1980, 2130/1993 (όπως ισχύουν), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές χρεώσεις από διαφορές τετραγωνικών και σχετικά πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν ζητηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ βεβαίωση του Δήμου για επανασύνδεση, ο πολίτης οφείλει να ενημερώσει αμελλητί το Δήμο ότι το ακίνητο ηλεκτροδοτήθηκε, ούτως ώστε να ενημερωθεί η καρτέλα του ακινήτου και να διευθετηθούν οι σχετικές χρεώσεις.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Εσόδων 2384350207, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Αναπ.Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Νικολάου Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου