Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 24-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης – κατανομής, αναμόρφωση προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες σχολείων)

2 Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης – κατανομής, αναμόρφωση προϋπολογισμού (συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022)

3 Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες

4 Αποδοχή χρηματοδότησης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της αριθ. 4133/29.09.2022 (ΑΔΑ:6ΙΩ14653ΠΓ-696) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορούν στο Δήμο Αλμωπίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.4.: “ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

5 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας

6 Εξέταση του υπ’άρίθ. 2/2015 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

7 Λήψη απόφασης για παράταση της αριθ.πρωτ. 18764-15/10/2021(ΑΔΑΜ:21SYMV009374677) Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με τίτλο : ΤΜΗΜΑ 1:Πετρέλεαιο Θέρμανσης Δήμου Αλμωπίας»

8 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 2002 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην ΤΚ Αψάλου ( άγονος διαγωνισμός)

9 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της ΤΚ Φιλώτειας

10 Αδυναμία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και έκδοσης βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών για μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ακινήτου του Δήμου

11 Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας ”

12 Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας-Τμήμα 2. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο ΔΕ Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2021 ”

13 Έγκριση ή μη του Πρακτικού Διενέργειας και Ελέγχου Δικαιολογητικών, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας» ,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής

14 Έλεγχος και αποδοχή ή μη της από 5/10/2022 Υπεύθυνης Δήλωσης (α.π. 16868/6-10-2022 εισερχόμενου) του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ», προσωρινού αναδόχου για τα Τμήματα: 2 και 11 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ ετών 2021-2022 ( διάστημα δώδεκα (12) μηνών) ( της αρ. 02/2022 Διακήρυξης -ΑΔΑΜ: 22PROC009887894, α/α συστήματος 151336 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)

15 Έλεγχος και αποδοχή, ή μη, της από 12/10/2022 Υπεύθυνης Δήλωσης (α.π. 17349-13/10/2022 εισερχομένου) του οικονομικού φορέα «ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ» , προσωρινού αναδόχου για τα Τμήματα 1-4-5-7 του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» , έτους 2022 (της αρ. 9150/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010668774) (Α/Α συστήματος 162299)

16 Έλεγχος και αποδοχή, ή μη, της από 12/10/2022 Υπεύθυνης Δήλωσης (α.π.17348-13/10/2022 εισερχομένου) του οικονομικού φορέα «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , προσωρινού αναδόχου για τo «ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια Λιπαντικών για τον Δήμο Αλμωπίας» του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» , έτους 2022 (της αρ. 9150/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010668774) (Α/Α συστήματος 162299)

17 Έγκριση ή μη Πρακτικού της επιτροπής για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τίτλο "Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας-Καϊμάκτσαλαν από την κοινότητα Σαρακηνών ΤΠ2022".

18 Ακύρωση της με αρ. 246/2022 (ΑΔΑ 6Φ3ΔΩΨΩ-6ΝΟ) απόφασης Ο.Ε

19 .Ακύρωση της με αρ. 247/2022 (ΑΔΑ 953ΛΩΨΩ-ΛΨΡ) απόφασης Ο.Ε

20 Ακύρωση της με αρ. 249/2022 (ΑΔΑ ΩΝ05ΩΨΩ-ΓΦΧ) απόφασης Ο.Ε

21 Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

22 Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ EΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

23 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

24 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ EΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

25 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων στην Πόλη της Αριδαίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

26 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού στον οικισμό Κορυφής Σαρακηνών» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

27 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της εταιρείας UNITRACK AEE για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

28 Έγκριση διενέργειας διαδικασιών παροχής υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας για τα έτη 2023-2024

29 Έγκριση ποσού για οικονομική ενίσχυση πολίτη

30 Έγκριση ποσού 600 ευρώ για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό « Χαμόγελο του Παιδιού»

31 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου