Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως ισχύει και τις όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τ. Β΄), όπως παρατάθηκε με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 5563/27.10.2022 τ. Β΄) σας καλούμε σε Τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Αριδαία την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

1ο ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2023»

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

A.A


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου