Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2022

2 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της ΤΚ Εξαπλατάνου

3 Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας και του Δήμου Αλμωπίας για το Υποέργο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στην Πράξη «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

4 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ – ΟΜΑΔΑ Β – Γ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ :Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ (DOUBLE CAB) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4 και για την ΟΜΑΔΑ Γ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ PICKUP ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ 4Χ4 ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ»

5 Έγκριση της με αρ. 43/2022 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.»

6 Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Πρακτικό ΙΙ) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δια

7 Λήψη απόφασης Α)για έγκριση ή μη της ένστασης της εταιρείας "ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε." κατά της με αριθ. 290/2022 απόφασης χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης εργασιών και Β)για έγκριση ή μη χορήγησης 5ης παράτασης, για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ"

8 Λήψη απόφασης για την έγκριση του "Σχεδίου απόφασης διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ALMOΤΕΚ Ι.Κ.Ε.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας του", για αποστολή στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.

9 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου – Μερική τροποποίηση της με αριθ. 350/2022 Απόφασης Ο.Ε.

10 Εξέταση αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έκτακτης χρηματοδότησης από τον Δήμο Αλμωπίας, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών.

11 Εξέταση αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έκτακτης χρηματοδότησης από τον Δήμο Αλμωπίας, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης, ηλεκτρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου