Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα α) της απρόσκοπτης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. και β) ειδικών θεμάτων (μεταφορά μαθητών, έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για λειτουργία νέου Φορέα).

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις

των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022), δια περιφοράς ηλεκτρονικά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.


ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης του πίνακα δρομολογίων της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κιλκίς, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, με αντίστοιχη τροποποίηση της αριθμ. 40/2022 απόφασης της Ο.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 416/2022 και 1412/2022 αποφάσεις.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης του πίνακα δρομολογίων της 5ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κιλκίς, για το σχολικό έτος 2022-2023, με αντίστοιχη τροποποίηση της αριθμ. 1162/2022 απόφασης της Ο.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1504/2022, 1667/2022 και 32/2023 αποφάσεις

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης του πίνακα δρομολογίων της 4ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κιλκίς, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, με αντίστοιχη τροποποίηση της αριθμ. 589/2022 απόφασης της Ο.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1413/2022 και 33/2023 αποφάσεις

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης του πίνακα δρομολογίων της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κιλκίς, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, με αντίστοιχη τροποποίηση της αριθμ. 1291/2021 απόφασης της Ο.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 146/2022, 386/2022, 1414/2022, 1669/2022 και 31/2023 αποφάσεις

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.


ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Γρηγόρης Κωτσόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου