Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 7.30μ.μ.(19.30’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2023.

2ο Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2022 για

την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο Διαγραφή ή μη παραγεγραμμένων οφειλών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας λόγω παρέλευσης εικοσαετίας από την ημερομηνία βεβαίωσης.

4ο Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2023, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα άρδευσης και διάρκεια απασχόλησης.

5ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αλώρου

6ο Εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Περίκλειας

7ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 2545/10/10/2022 και αριθμ. ΦΕΚ 5361/Β/2022 της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

8ο Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

9ο Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας".

10ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της ΔΕΥΑ Αλμωπίας με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αλμωπίας και σύστημα αυτόματης υδρομέτρησης»

11ο Παράταση χρονοδιαγράμματος της υπ’ αριθ. 20147/23-11-2022 σύμβασης

12ο Παράταση χρονοδιαγράμματος της υπ’ αριθ. 20148/23-11-2022 σύμβασης

13ο Παράταση χρονοδιαγράμματος της υπ’ αριθ. 20149/23-11-2022 σύμβασης

14ο Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος λόγω αναπροσαρμογής τιμής

15ο Εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και προσκύρωσης - λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό υπολογισμού τιμής μονάδας μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και τιμής μονάδας προσκύρωσης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αριδαίας από την υπ` αριθμ. 5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας, σύμφωνα με την αρ. 5/46 διορθωτική πράξη της 5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας, στο ΟΤ Γ 156 οικ 08 (αριθ.4/2023 ΕΠΟΙΖΩ)

16ο Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας που διατίθενται για υπαίθρια πολιτική διαφήμιση. (αριθ.5/2023 ΕΠΟΙΖΩ)

17ο Έγκριση της αριθ. 10/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π-Α. περί 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π-Α., έτους 2023

18ο Έγκριση της αριθ. 11/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π-Α. περί Αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΚΕ.Κ.Π-Α., έτους 2023.

19ο

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2022.

20ο

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2022.

21ο

Έγκριση της αριθ. 13/2023 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας περί ψήφισης εισηγητικής έκθεσης εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού.

22ο Έγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλμωπίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α').

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου