Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1 ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2023. 2 ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 55/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 3 ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 57/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 4 ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 59/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 5 ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 62/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 6 ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 63/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 7 ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 67/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 8 ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Πολυκάρπης 9 ο Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (πυρόσβεση) στην Τ.Κ.Σωσάνδρας» 10ο Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (αριθ. πρωτ. 4806/24-3- 2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών) 11ο Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας 12ο Κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστου χώρου του Δήμου Αλμωπίας 13ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει (αριθ. πρωτ.6624/19-4-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών) 14ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει (αριθ. πρωτ.6639/19-4-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών) 15ο Έγκριση ανάθεσης δαπάνης εργασιών μαγειρείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας 16 ο Υποβολή πινάκων εγγράφων προς εκκαθάριση του αρχείου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας 17 ο Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου στον Λαογραφικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου για την διεξαγωγή θεατρικής παράστασης. 18 ο Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας (αριθ. 23/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου