Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 2 ς Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2023. 2 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση αναφορικά με διαγραφή χρέωσης. 3 Αποδοχή ποσού 44.000,00ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. 4 Αποδοχή Χρηματοδότησης της Πράξης με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ.1144/07.04.2023 (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά στην ένταξη του δήμου Αλμωπίας, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 5 Έγκριση 2 ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩN ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» 2 6 Αποδοχή δωρεάς πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (524) εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων 240lt από τον Περιφερειακό σύνδεσμο φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Αλμωπίας. 7 Απόφαση για έγκριση συμφωνητικού μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και του Δήμου Αλμωπίας για το 2023. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου