Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων

Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού. (αριθ.πρωτ.:4884/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Αποδοχή χρηματοδότησης για «Δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».( αριθ.πρωτ.:4883/23-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.(αριθ.πρωτ.:3115/24-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών- εξ αναβολής θέματος)

4 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.(αριθ.πρωτ.:3119/24-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών- εξ αναβολής θέματος)

5 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.(αριθ.πρωτ.:3939/09-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών- εξ αναβολής θέματος)

6 Διαβίβαση της αριθ.ΑΓ473/2022 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:4885/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

7 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.4861/24-3-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ.αριθ.150/2021 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:4886/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

8 Διαβίβαση της αριθ.163/2022 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών – Εργατικό Ατύχημα). (αριθ.πρωτ.:4889/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

9 Διαβίβαση της αριθ.2206/2022 ΚΛΗΣΗΣ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας αναφορικά με την αριθ. ΠΡ38/2019 ΠΡΟΣΦΥΓΗ. (αριθ.πρωτ.:4890/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

10 Διαβίβαση της αριθ.1567/2022 ΚΛΗΣΗΣ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας αναφορικά με την αριθ. ΑΓ159/2011 ΑΓΩΓΗ. (αριθ.πρωτ.:4915/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

11 Διαβίβαση της αριθ.14/2023 ΕΦΕΣΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (αριθ.πρωτ.:4950/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

12 Διαβίβαση της από 3-9-2022 ΕΦΕΣΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (αριθ.πρωτ.:4962/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

13 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο.(αριθ.πρωτ.:5559/03-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

14 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο. (αριθ.πρωτ.:5558/03-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

15 Διαβίβαση της αριθ.2300/2022 ΚΛΗΣΗΣ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:4995/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

16 Διαβίβαση της αριθ.ΑΓ58/2023 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ). (αριθ.πρωτ.:4997/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

17 Διαβίβαση της αριθ.2313/2022 ΑΙΤΗΣΗΣ ενώπιον του Άρειου Πάγου (τμήμα εργατικού δικαίου). (αριθ.πρωτ.:5001/28-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

18 Διαβίβαση της αριθ.2322/2022 ΚΛΗΣΗΣ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:5002/28-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

19 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού και των συνημμένων αυτής για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ». (αριθ.πρωτ.:4966/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής )

20 Εισήγηση/Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Αλμωπίας» στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ». (αριθ.πρωτ.:4967/27-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής)

21 Διαβίβαση πρακτικού Ι και ΙΙ της Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για έγκριση και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

22 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Επέκταση – Βελτίωση δικτύου άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Νότιας και Φούστανης» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (η από 29-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

23 Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών. (η από 29-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

24 Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ καθώς και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της, καθορισμό όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεων αυτού, και σύμφωνα με το τεύχος Διακήρυξης και την κείμενη νομοθεσία για την υπηρεσία με τίτλο: «Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών και Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας», με κριτήριο ανάθεσης , την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 42/2022 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου. - Την Τροποποίηση της Αριθ. 387/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Υ0ΞΩΨΩ-636) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας της ανωτέρω Υπηρεσίας. (αριθ.πρωτ.:5268 & 5267/30-03-2023 εισηγήσεις του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

25 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών στον τομέα της άρδευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

26 Ακύρωση της με αρ. 333/2022 απόφασης ΟΕ, εκ νέου έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο:

«Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων στην Πόλη της Αριδαίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός εκ νέου των όρων δημοπράτησης της σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/13726/504/08-02-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.

27 Οριστική παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Υποέργο 6: Έρευνα πεδίου – Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA-CBC 2014 TC 16 I5CB 009».

28 Εισήγηση για διενέργεια ανοικτής διαδικασίας προμήθειας, άνω των ορίων, με εσπευσμένη διαδικασία και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών λόγω επειγουσών αναγκών.

29 Έγκριση διενέργειας της μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσίας, με μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία αυτή της προμήθειας, με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της μεικτής σύμβασης, καθώς και καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παραλαβή προσφορών με συντετμημένη προθεσμία με τροποποίηση του τεύχους Αναλυτικής Διακήρυξης: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του Δήμου Αλμωπίας», βάσει της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 40/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και της αριθ.5845-05/04/2023 Εισήγησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αλμωπίας.

30 Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Περίκλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου