Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

Υδρονομείς και αιτήσεις στον δήμο Αλμωπίας

 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης επτά (7) ηµερών εργασίας την εβδοµάδα και µε τα ένσηµα που τους αναλογούν να είναι 22 το µήνα, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 4η Μαΐου 2023 έως και την 10η Μαΐου 2023. 1. Αριθµός θέσεων Το δηµοτικό συµβούλιο µε την αριθ. 42/29-03-2023 (Α∆Α: 6ΑΗΝΩΨΩ-Ι∆Γ) απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ) Αριδαία 3 1 1 1 Οικ.Υδραίας 1 - 1 - Αλωρο 2 1 1 - Αρχάγγελος 2 1 1 - Αψαλος 2 - 2 - Βορεινό 1 - 1 - Οικ.Νεοχωρίου 1 - 1 - Γαρέφι 2 - 2 - ∆ωροθέα και Οικ.Αγάθης 2 - 2 - Εξαπλάτανος 3 1 2 - Θεοδωράκι 1 - 1 - Θηριόπετρα 2 1 1 - Ιδα 2 - 2 - Κωνσταντία 2 - 2 - Λουτράκι 3 - 3 - Λυκόστοµο 2 2 - - Μεγαπλάτανος 1 - 1 - Μηλιά 2 - 2 - Οικ.Ριζοχωρίου 2 - 2 - Νερόµυλοι 1 1 - - Οικ.Προδρόµου 1 - 1 - Νότια 2 - 2 - Ξιφιανή 2 - 2 - Ορµα 2 1 1 - Περίκλεια 1 1 - - Οικ.Λαγκαδιάς 1 - 1 - Πιπεριά 2 - 2 - Πολυκάρπη 2 - 2 - Πρόµαχοι 3 - 3 - Σαρακηνοί 1 - 1 - Οικ.Κορυφής 1 1 - - Σωσάνδρα 2 - 2 - Τσάκοι 2 - 2 - Φιλώτεια 2 - 2 - 3 [3] Φούστανη 2 - 2 - Χρυσή 1 - 1 - ΣΥΝΟΛΟ 64 11 52 1 2. Αρδευτική περίοδος Το δηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την αριθ. 42/29-03-2023 (Α∆Α: 6ΑΗΝΩΨΩ-Ι∆Γ) απόφαση του την αρδευτική περίοδο ήτοι από 01 Μαΐου 2023 έως 30 Σεπτεµβρίου 2023 σύµφωνα µε τον κανονισµό άρδευσης (234/2016 & 269/2012 Α∆Σ). 3. Απαιτούµενα Θετικά Προσόντα Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή γ. Να έχει συµπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 60ο ή το 65ο κατόπιν αποφάσεως ειδικά αιτιολογηµένης. δ. Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγει. ε. Να µην έχει κώλυµα πρόσληψης σύµφωνα µε τα άρθρα 12-17 και 169 του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων) (ΦΕΚ 143 Α’). 4. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Αίτηση συµµετοχής – προτίµησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνει την ∆ηµοτική Κοινότητα στην οποία επιθυµεί να εργαστεί. Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται: Α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. Β) Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο (πιστοποιητικό γέννησης) Γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [µόνο οι έγγαµοι]. ∆) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας]. Ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι: 1) γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, 2) ότι πληροί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο και δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα). ΣΤ) Και επιπλέον όποια άλλα δικαιολογητικά αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδροµής των προσόντων και 4 [4] λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσµία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού. 5. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλµωπίας, (άρθρο 31 του Ν.5013/2023 ΦΕΚ 12/2023 τεύχος Α΄ «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» µε το οποίο καταργήθηκαν από το άρθρο 72 του ν.3852/10 αρµοδιότητες της ΟΕ και ασκούνται πλέον από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συγκεκριµένα: «Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής και των συµβασιούχων µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 4765/2021.») το οποίο θα καθορίσει τον αριθµό και τα άτοµα που θα διοριστούν για συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης όπως ορίζονται στο πίνακα. Ο διορισµός των υδρονοµικών οργάνων γίνεται µόνο εντός της χρονικής διάρκειας της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Οι αποδοχές των εκλεγµένων υδρονοµικών οργάνων θα καθορισθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/∆ΕΠ/ 6.5.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως ισχύουν. 6. ∆ιορισµός Τα υδρονοµικά όργανα διορίζονται µετά από επιλογή του ∆ηµοτικού συµβουλίου για χρονικό διάστηµα όπως ορίζονται στο πίνακα µέσα στη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση του ∆.Σ. Η πρόσληψη των υδρονοµέων θα γίνει σύµφωνα 28.3/15-4-1957 Β.∆. «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΥΕΚ 60Α΄) όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε τον Ν.3966/11 (ΥΕΚ 118/14-5-2011) άρθρο 58 παρ.5, το οποίο µας παραπέµπει στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007. Την εποπτεία των υδρονοµέων, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού Άρδευσης (απόφαση ∆Σ 234/2016 Α∆Α : Ω44ΖΩΨΩ-Ο0Θ), ασκούν οι Τοπικές Επιτροπές άρδευσης. 7. Καθήκοντα Υδρονοµέων α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως. β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεως τους. γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους. 5 [5] δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων. στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις την αρµόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. ζ. Η φύλαξη των αγροτικών κτηµάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτά. η. Έλεγχο και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, µηχανικών και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες. 8. ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής (µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

 9. Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων - Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων : Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης του ∆ήµου Αλµωπίας, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου : www.dimosalmopias.gov.gr και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ήτοι : από 04/05/2023 έως και 10/05/2023. Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσµα δεν θα ληφθούν υπόψη. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, τηλέφωνα 2384350276, 2384350282. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου