Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Διακηρύξεις για Δημοπράτηση Ακινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλαςς

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ ή δ και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014) και τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1. περίπτωση στ του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α), συνολικού εμβαδού 1.446τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΔ και στο απόσπασμα που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας

, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Το ακίνητο αποτελεί από το υπ’ αριθ. 173 τεμάχιο του αναδασμού ΣΑΑΚ Αμπελιών έτους 1978-82 , της παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας. 2. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για αγροτική χρήση, και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι έτη. 3. Η τιμή εκκίνησης του ετησίου τιμήματος ορίζεται σε (πενήντα τέσσερα) 54 Ευρώ ανά στρέμμα. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος σύμφωνα με την αριθμ.998/46581/7-4-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953 Β/15-4-2014), για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γιαννιτσά: 22 Μαίου 2023 Αρ.Πρωτ:348686/15484 αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 4. Το ετήσιο τίμημα παραχώρησης χρήσης αποτελεί έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καταβάλλεται εντός τριμήνου εκάστου έτους, από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οφείλεται τόκος, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 5. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 26-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 09.00 π.μ. και ώρα λήξης την 09.15 π.μ., στα γραφεία του τμήματος Πολιτικής Γης Γιαννιτσών . 6. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Προσφορά για λογαριασμό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εμφανιζόμενος, κατά την κατάθεση της προσφοράς, να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλιώς με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αστυνομία. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 7. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους ( επτά και ογδόντα) 7 Ευρώ και 80 λεπτά, η οποία θα απευθύνεται στο τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 8. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, ως εγγύηση για την εξασφάλιση καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4061/2012. 9. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το τμήμα Πολιτικής Γης Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (τηλ. 2381352327, 2381352328, ώρες 8.00-14.00). Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Γεώργιος Γαϊτάνης


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ ή δ και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014) και τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1. περίπτωση στ του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α), συνολικού εμβαδού 129,66τ.μ., (συνολικού εμβαδού 2.871τ.μ) όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖ και στο απόσπασμα που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Το ακίνητο αποτελεί το υπ’ αριθ. 45 (Ο.Τ.11) τεμάχιο της Ο.Δ του συνοικισμού Καλυβίων , της παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας. 2. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς, και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε έτη. 3. Η τιμή εκκίνησης του ετησίου τιμήματος ορίζεται σε (ογδόντα έξι) 86 Ευρώ ανά έτος. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος σύμφωνα με την αριθμ.998/46581/7-4-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953 Β/15-4-2014), για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γιαννιτσά: 22 Μαΐου 2023 Αρ.Πρωτ:346753/15418 προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 26-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 09.30 π.μ. και ώρα λήξης την 09.45 π.μ., στα γραφεία του τμήματος Πολιτικής Γης Γιαννι - τσών . 5. Το ετήσιο τίμημα παραχώρησης χρήσης αποτελεί έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καταβάλλεται εντός τριμήνου εκάστου έτους, από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οφείλεται τόκος, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 6. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Προσφορά για λογαριασμό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εμφανιζόμενος, κατά την κατάθεση της προσφοράς, να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλιώς με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αστυνομία. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 7. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους ( οκτώ και έξήντα) 8 Ευρώ και 60 λεπτά, η οποία θα απευθύνεται στο τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 8. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, ως εγγύηση για την εξασφάλιση καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης πα- ραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4061/2012. 9. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το τμήμα Πολιτικής Γης Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (τηλ. 2381352327, 2381352328, ώρες 8.00-14.00). Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Γεώργιος Γαϊτάνης


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ ή δ και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014) και τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1. περίπτωση στ του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α), συνολικού εμβαδού 537τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΔ και στο απόσπασμα που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Το ακίνητο αποτελεί το υπ’ αριθ. 19 (Ο.Τ.4) τεμάχιο της Ο.Δ του συνοικισμού Ν.Μυλοτόπου , της παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας. 2. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς, και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε έτη. 3. Η τιμή εκκίνησης του ετησίου τιμήματος ορίζεται σε (τριακόσια εννέα) 309 Ευρώ ανά έτος. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος σύμφωνα με την αριθμ.998/46581/7-4-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953 Β/15-4-2014), για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γιαννιτσά: 22 Μαΐου 2023 Αρ.Πρωτ:346726/15415 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 26-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 09.30 π.μ. και ώρα λήξης την 09.45 π.μ., στα γραφεία του τμήματος Πολιτικής Γης Γιαννι - τσών . 5. Το ετήσιο τίμημα παραχώρησης χρήσης αποτελεί έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καταβάλλεται εντός τριμήνου εκάστου έτους, από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οφείλεται τόκος, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 6. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Προσφορά για λογαριασμό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εμφανιζόμενος, κατά την κατάθεση της προσφοράς, να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλιώς με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αστυνομία. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 7. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους ( τριάντα και ενενήντα) 30 Ευρώ και 90 λεπτά, η οποία θα απευθύνεται στο τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 8. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, ως εγγύηση για την εξασφάλιση καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4061/2012. 9. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το τμήμα Πολιτικής Γης Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (τηλ. 2381352327, 2381352328, ώρες 8.00-14.00). Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Γεώργιος Γαϊτάνης


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ ή δ και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014) και τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1. περίπτωση στ του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α), συνολικού εμβαδού 1.446τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΔ και στο απόσπασμα που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Το ακίνητο αποτελεί από το υπ’ αριθ. 173 τεμάχιο του αναδασμού ΣΑΑΚ Αμπελιών έτους 1978-82 , της παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας. 2. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για αγροτική χρήση, και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι έτη. 3. Η τιμή εκκίνησης του ετησίου τιμήματος ορίζεται σε (πενήντα τέσσερα) 54 Ευρώ ανά στρέμμα. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος σύμφωνα με την αριθμ.998/46581/7-4-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953 Β/15-4-2014), για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γιαννιτσά: 22 Μαίου 2023 Αρ.Πρωτ:348686/15484 αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 4. Το ετήσιο τίμημα παραχώρησης χρήσης αποτελεί έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καταβάλλεται εντός τριμήνου εκάστου έτους, από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οφείλεται τόκος, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 5. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 26-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 09.00 π.μ. και ώρα λήξης την 09.15 π.μ., στα γραφεία του τμήματος Πολιτικής Γης Γιαννιτσών . 6. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Προσφορά για λογαριασμό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εμφανιζόμενος, κατά την κατάθεση της προσφοράς, να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλιώς με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αστυνομία. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 7. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους ( επτά και ογδόντα) 7 Ευρώ και 80 λεπτά, η οποία θα απευθύνεται στο τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 8. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, ως εγγύηση για την εξασφάλιση καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4061/2012. 9. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το τμήμα Πολιτικής Γης Γιαννιτσών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (τηλ. 2381352327, 2381352328, ώρες 8.00-14.00). Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Γεώργιος Γαϊτάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου