Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2023.

2 Αποδοχή των όρων και προσχώρηση στην ειδική σύμβαση δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» για το έργο «(Sub. 4 – 16873)Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»

3 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.10343/13-6-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.

4 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.10818/20-6-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.

5 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.10851/20-6-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.

6 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.10898/21-6-2023 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.

7 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω του ορίου μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και έγκριση μελέτης- τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της προμήθειας, καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού και βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 06/2023 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

8 Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών και Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας» και για τη σύναψη Συμβάσεων υπηρεσιών σε τρία Τμήματα (στο παρόν πρακτικό τα εξής δύο: «Διαχείριση Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων ΔΕ Αριδαίας» και «Διαχείριση Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων ΔΕ Εξαπλατάνου») με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αριθ.πρωτ.:10849/20-06-2023 εισήγηση της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμού προμηθειών)

9 Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών και Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας» και για τη σύναψη Συμβάσεων υπηρεσιών σε τρία Τμήματα (στο παρόν πρακτικό το εξής ένα: «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας σε Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης (ΚΔΑΥ)» ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αριθ.πρωτ.:10850/20-06-2023 εισήγηση της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμού προμηθειών)

10 Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

11 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την μελέτη με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Λογισμικού των Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας» για τις ανάγκες του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλμωπίας.

12 Ακύρωση της αρ. 124/2023 Απόφασης Ο.Ε. και έγκριση εκ νέου του πρακτικού Ι (ορθή επανάληψη 23-6-2023) της Ε.Δ. για το έργο «Βελτίωση των υποδομών στον τομέα της άρδευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου