Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και Πρακτικού ΙΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας».

2 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

3 Ακύρωση της αριθ.131/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός παραχωρημένης στο Δήμο έκτασης για ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας».

4 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός παραχωρημένης στο Δήμο έκτασης για ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου